بیشتر ورزشکاران حرفه ای و تفریحی تمرینات پیش شرطی سازی را انجام می دهند ، که معمولاً (آماده سازی گرم کردن) نامیده می شود تا برای یک فعالیت رقابتی آماده شوند.

هدف اصلی گرم شدن ، القای پاسخ های مربوط به دما و غیر دما برای بهینه سازی عملکرد است.این پاسخ ها شامل افزایش دمای عضله ، شروع تنظیمات متابولیکی و گردش خون و آماده سازی روانی برای فعالیت آینده است.

http://سید حسین نجفی زاده قهرمان کیک بوکسینگ واکو جهان wako

با این حال ، گرم شدن در شرایط گرم و یا مرطوب محیط فشار حرارتی و گردش خون را افزایش می دهد. در نتیجه ، این ممکن است اختلالات عصبی – عضلانی و قلبی عروقی را محدود کند و توانایی تحمل را محدود می کند.همچنین ورزشکاران باید مداخلات خنک کننده را در نظر بگیرند تا باعث کاهش گرما در هنگام گرم شدن و به حداقل رسیدن کم آبی بدن شوند.در حقیقت، اگرچه در همه شرایط محیطی قسمت مهمی از آمادگی قبل از مسابقه را تشکیل می دهد ، اما افزایش دمای کل بدن باید در محیط های گرم محدود شود.

نتیجه :

یکی از اهداف اصلی گرم کردن افزایش دمای عضله است که مزایای مختلفی برای عملکرد ورزشکاران دارد، و باید مزایای مربوط به گرم شدن از نظر دما را به آنها اضافه کنیم (به عنوان مثال آمادگی روانی).

با این حال ، افزایش همزمان فشار کرنشی ،به عنوان مثال دمای پوست و دمای هسته مرکزی ممکن است از طریق افزایش فشارهای قلبی عروقی برای طولانی مدت ورزش در شرایط محیط گرم مضر باشد.بنابراین نحوه گرم کردن باید متناسب با شرایط محیطی باشد.به عنوان مثال ، مداخلات خنک کننده (به عنوان مثال جلیقه خنک کننده) می توانند افزایش دمای پوست و دمای هسته مرکزی را در هنگام گرم شدن به حداقل برسانند. همچنین ورزشکاران باید در هنگام گرم شدن میزان کم آبی بدن را به حداقل برسانند.

ورزشکاران و مربیان باید به خاطر داشته باشند که گرم شدن باعث ایجاد پاسخ های مربوط به دما و غیر دما می شود و در همه شرایط محیطی قسمت مهمی از آماده سازی قبل از مسابقه است.

با این حال، گرچه افزایش دمای کل بدن برای عملکرد در محیط های سرد مفید است، اما باید قبل از ورزش در گرما، گرمایش را تنظیم کرد تا سازگاری های عضلانی را افزایش دهد و در عین حال افزایش (دمای پوست) و (دمای هسته مرکزی) را بر اساس این رویداد به حداقل برساند.

منبع :

COMPREHENSIVE REVIEW

Sports and environmental temperature: From warming-up to heating-up 2017

ترجمه و گرد اورنده : سید حسین نجفی زاده