ورزش و سرطان

 

سرطان یک معضل بزرگ سلامتی در جهان است .

ورزش و سرطان

 

سرطان خون (لوسمی) رایج ترین سرطان در دوران کودکی است که موجب مرگ سرطانی کودکان و نوجوانان می شود.

به دلیل اینکه 75% کودکان مبتلا به سرطان خون ،لوسمی لنفوبلاستیک حاد دارند.

آمادگی جسمانی ضعیف مسئول و علائم خستگی است که بیماران سرطانی در هنگام فعالیت های طبیعی زندگی روزانه خود تجربه می کنند .

آمادگی قلبی- تنفسی  به کاهش باقی مانده های لوسمی حاد لنفوبلاستیک تمایل دارد.این مسئله نیاز این گروه را برای به کارگیری فعالیت های جسمانی منظم با هدف افزایش ظرفیت عملکردی یا آمادگی جسمی نشان می دهد.

اطلاعات جدیدتر نشان می دهند که حتی 5 تا 6 سال پس از پایان درمان لوسمی در دوران کودکی هنوز اثرات منفی آشکاری برروی اجرای حرکتی و آمادگی جسمانی وجود دارد.

بهبود آمادگی قلبی – تنفسی و عضلانی از طریق فعالیت ورزشی برای بیماران جان سالم به در برده از سرطان خون نشان داده شده است.اثرات 16 هفته برنامه آمادگی درون بیمارستانی،شامل تمرینات مقاومتی و هوازی بر عناصر آمادگی جسمانی در کودکان تحت درمان برای لوسمی حاد لنفوبلاستیک مورد بررسی قرار گرفته است.

کودکان در حفظ مرحله درمان بیماری می توانند بدون هیچ خطری تمرینات مقاومتی و هوازی انجام دهند که از این طریق در آمادگی قلبی-تنفسی ،آمادگی عضلانی و پویایی عملکرد افزایش قابل ملاحظه ای به وجود می آید.علاوه بر این پس از 20 هفته بدون انجام هیچ گونه تمرین ،قدرت و پویایی عملکرد به خوبی حفظ شد در حالی که مقادیر آمادگی قلبی – تنفسی تا حدی ادامه یافت .

به نظر می رسد که حتی یک دوره زمانی کوتاه مدت 8 هفته ای برای تولید سازگاری های مناسب زود هنگام بالینی (پویایی عملکرد و آمادگی عضلانی) و بهبود کیفیت زندگی در کودکان تحت درمان این بیماری کافی باشد.

 

نویسنده: سید حسین نجفی زاده