استفاده از آزمونها و طرح یک برنامه پیشگیری از آسیب برای پیشرفت در هر رشتهای کمککننده است.

حفظ تعادل به عنوان یک امتیاز مهم برای انجام فعالیتها در میادین ورزشی قلمداد میشود و ضعف آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد آسیب در ورزشکاران به حساب میآید. همچنین یکی از متغیرهای مهم بالینی که پزشکان تیمهای ورزشی برای بازگرداندن ورزشکاران به میادین ورزشی به دنبال یک آسیب دیدگی در نظر میگیرند، ارزیابی میزان تعادل و کنترل پاسچر است.

http://بدنسازی تخصصی فوتبال نوجوانان

نتایج تحقیقات نشان می دهد ضعف تعادل به عنوان یکی از مهمترین عوامل خطر افتادن و در پی آن وقوع آسیب به حساب می آید. توازن بین قدرت و ثبات در زنجیره حرکتی اندام تحتانی برای پیشگیری از آسیبهای ورزشی بسیار حیاتی است. ثبات ناحیه مرکزی بدن نقش مهمی در پیشگیری از آسیبهای ورزشی ایفا میکند.

ثبات ناحیه مرکزی بدن با کنترل حرکت و ظرفیت عضلانی مجموعه کمر، لگن و ران توصیف میشود.
حفظ راستای موقعیتی و تعادل وضعیتی پویا در طول فعالیتهای عملکردی از وظایف ناحیه مرکزی بدن است که به جلوگیری از الگوهای غلط کمک میکند.
عدم تقارن در موقعیت وحرکت اجازه نمیدهد که ناحیه مرکزی ثبات داشته باشد.محدودیتهای موجود در قدرت و ثبات عضالت عمقی منجر به تکنیکهای نادرست ورزشی شده و ورزشکار را مستعد آسیب میکند.
یک ناحیه مرکزی مطلوب، رابطه طبیعی طول-تنش عضلات آگونیست و آنتاگونیست را حفظ میکند و این امر منجر به سینماتیک مطلوب مفاصل در مجموعه کمر-لگن و ران در حرکات زنجیره حرکتی عملکردی و ایجاد حداکثر ثبات برای حرکات اندام تحتانی میشود.

ثبات ناحیه مرکزی به عنوان یک رابط با انتقال موثر نیروی تولیدشده در اندام تحتانی به اندام فوقانی از طریق تنه به اجرای بهتر ورزشی کمک میکند.
نتایج تحقیقات نشان می دهد عضلات ثبات دهنده قبل از حرکت دهنده های اندام تحتانی و در تمام صفحات حرکتی منقبض میشوند که این امر باعث افزایش سفتی ستون فقرات در ایجاد یک تکیه گاه باثبات میشود. همینطور محققین عنوان می کنند که ورزشکاران باید قدرت کافی در عضلات ران و تنه داشته باشند تا اینکه در صفحات حرکتی مختلف ثبات الزم ایجاد شود.

http://اهمیت تعادل و تقویت عضلات تنه در فوتبال نوجوانان


کاهش قدرت عضالت پروگزیمال (لگن و ران) باعث ایجاد یک بنیان ضعیف و بی ثبات برای توسعه و کاربرد نیرو در اندام تحتانی میشود که این بیثباتی ناحیه مرکزی میتواند به عنوان پیش بینی کننده تحتانی باشد.
همچنین ضعف عضالت ناحیه مرکزی نسبت مستقیمی با وقوع بیشتر آسیب در اندام تحتانی به ویژه در ورزش هایی که نیاز به پرش، جهش و دویدنهای سریع دارند، دارد.
از سویی دیگر، افزایش ثبات ناحیه مرکزی، فراخوانی عصبی-عضلانی را در جهت کاهش درد ناحیه پایین و پشت کمر و جلوگیری از آسیب اندام تحتانی افزایش میدهد.
نتایج حاصل از تحقیقات بیان می کند که میزان قدرت و استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی در افراد با آسیب های اندام تحتانی کمتر از افراد بدون سابقه آسیب است.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویا ورزشکاران رشته فوتبال اثرگذار بود.

با به کارگیری تئوری های تقویت ناحیه مرکزی بدن و حرکت اندام، میتوان نتیجه گیری کرد که شرکت در تمرینات پایداری ناحیه مرکزی بدن، تعادل و عملکرد ورزشکاران را بهبود می بخشد.
اینچنین می توان استنباط کرد که شرکت در تمرینات ثباتی ناحیه مرکزی بدن منجر به بهبود تعادل ایستا و پویا ورزشکاران رشته فوتبال میشود، هرچند که نیاز به تحقیقات بیشتری در مورد این تمرینات احساس میشود، اما نتایج تحقیق پیشنهاد میکند تمرینات ثبات مرکزی میتوانند با تمرکز بر تقویت عضلاتی که اغلب با کنترل ستون فقرات ولگن مرتبط هستند، برای بهبود تعادل و عملکرد حرکتی فوتبالیست های نوجوان مفید باشند.

منبع :

Effect of Core Stability Training on the Balance and FMS Scores of
Adolescent Soccer Players 2019

محققین : عبدالرسول دانشجو – آتنا اسالمی سوخت آبندانی – سیدکاظم موسوی ساداتی

گرد آورنده : سید حسین نجفی زاده