ماساژ،دستکاری منظم بافت های نرم بدن با اهداف درمانی است که درمان منتخب برای بیشتر ورزشکاران است(کینیکیو 1989،یسیس 1990) برای تحقق بهترین نتایج ناشی از ماساژ درمانی ؛ورزشکاران باید از یک متخصص مورد تایید کمک بگیرند.

اثرات فیزیولوژیکی ماساژ:

ناشی از فشارهای مکانیکی یا ناشی از تحریکات حسی و یا هر دو می باشد

اثرات مکانیکی ماساژ شامل رهایی از خستگی عضله یا کاهش تورم بیش از حد می باشد.در واقع ماساژ می تواند هنگام درمان انواع خاص التهاب ،بسیار مفید باشد.همچنین ماساژ ،چسبندگی عضلانی را رفع می کند .فشار مکانیکی و کشش بافت کمک می کند تا عامل چسبندگی عضلانی به وسیله گردش خون دفع شود.

علاوه بر این ماساژ گردش خون را افزایش می دهد.فشار بر عضلات رهایش یافته ،سیاهرگ را در جهت فشار خالی می کند که این موضوع مویرگ های کوچک را برای باز شدن تحریک کرده و جریان خون را در ناحیه ماساژ افزایش می دهد.

در حالت استراحت به طور تقریبی 4 درصد مویرگ ها باز هستند و این تعداد می تواند از طریق ماساژ به 35 درصد افزایش یابد(برگرون 1982) .

پیامد نهایی افزایش دسترسی به خون تازه در محدوده ماساژ است که تبادل بیشتر مواد بین مویرگ ها و سلول های بافت را ممکن می سازد.

ماساژ همچنین گردش خون لنفی را افزایش می دهد.ماساژ به گردش خون در سیاهرگ ها و بازگشت مایع (لنف) از بافت ها کمک می کند .برخلاف سیاهرگ ها که دریچه های یک طرفه دارند ،رگ های لنفاوی بدون دریچه هستند.بنابراین لنف می تواند بسته به فشار بیرونی در هر جهتی حرکت کند .

حرکت دهنده های اصلی لنف ،جاذبه زمین و تلمبه عضلانی (شامل فعالیت های تنفسی )هستند.

ماساژ موثرترین روش بیرونی برای حرکت مایع برون عروقی به رگ های لنفاوی و به واسطه این رگ ها به درون دستگاه گردش خون است و این عمل ممکن است به عنوان عمل پاک کردن توصیف شود.

 

اثرات حسی ماساژ:

اثرات حسی ماساژ سرشت بازتابی دارد و به طور کامل شناخته شده نیست .ماساژ ممکن است در دو حساسیت به لمس را با افزایش تدریجی داده های حسی به CNS کاهش دهد،این اثر ضرورت ماساژ نواحی دردناک را نشان می دهد .

ماساژ ملایم پوست منجر به گشادی موقت مویرگ ها و ماساژ قوی تر موجب گشادی بیشتر و طولانی تر مویرگ ها خواهد شد.

ماساژ بر سوخت و ساز فقط اثر موضعی دارد که این اثر عمدتا به دلیل افزایش جریان خون در سرتاسر ناحیه ماساژ است .تجزیه مواد زائد و جذب آن ها به دستگاه گردش خون ،ممکن است حداکثر تا 5/2 برابر حالت استراحت افزایش یابد .

ماساژ گرفتگی عضلانی را نیز رفع می کند : فشار ملایم بر یک انقباض عضلانی غیرارادی مانند گرفتگی عضلانی ،ممکن است موجب آرام سازی عضله از راه سازوکار بازتابی شود.برای رفع گرفتگی عضلانی ،اولین کار فشار آرام عضله ،به طور موازی با تارهای عضلانی است و اگر این کار موثر نبود باید با دو دست به وسط عضله بیشتر فشار بیاورید ،اگر این کار نیز موثر نبود فشار عمقی با انگشت شست به وسط عضله ممکن است شما را کمک کند .در هر صورت برای گرفتگی عضلانی فقط کشش آرام عضله توصیه می شود.ممکن است شدت گرفتگی عضلانی با فشار بیشتر (محکم) یا عمقی و کشش ناگهانی و شدید افزایش یابد.

ماساژعمقی بافت باید برای روز قبل از جلسات تمرینی شدید یا برای 2 یا 3 روز قبل از مسابقه برنامه ریزی شود.روش های آزاد سازی نیام عضلانی که برای اوج عملکرد در ورزش های سرعتی و توانی خیلی مهم است می تواند، ماساژ مکملی باشد در روز قبل از مسابقه یا حتی در روز مسابقه استفاده شود.