اثرات تمرینات مقاومتی

اثرات تمرینات مقاومتی 

افزایش قدرت و حجم عضلانی و افزایش تراکم استخوانی سازگاری های عمومی با تمرینات مقاومتی هستند.

تمرینات مقاومتی به مدت 3 الی 6 ماه می تواند موجب افزایش قدرت به میزان 25 تا 100 درصد گردد.

برنامه های تمرین مقاومتی برای گروههای مختلف و با توجه به اهداف مختلف ویژگی های خاص خود را دارند .

انواع سازگاریهایی که در اثر تمرینات مقاومتی ایجاد می شود :

 سازگاری های ساختاری

 • هایپرتروفی عضلانی(افزایش حجم عضلات )به علت افزایش پروتئین های انقباضی و تعداد و اندازه تارچه های عضلانی و بافت همبند
 • بدون تغییر در مقدار نسبی تارهای عضلانی تند انقباض (FT) و کند انقباض (ST)
 • بدون تغییریا تغییر جزئی در تعداد تارهای عضلانی (کمتر از 5 درصد)
 • افزایش در اندازه و قدرت لیگامنت ها و وترها
 • افزایش در تراکم و استحکام استخوانی

سازگاری های عصبی :

 • فعال تر شدن و فراخوانی واحد حرکتی
 • افزایش در تواتر تخلیه الکتریکی نرون های حرکتی
 • کاهش مهارهای عصبی

 

سازگاری های بیوشیمیایی :

 • افزایش جزئی در ذخایر (ATP-CP)
 • افزایش جزئی در فعالیت آنزیمی کراتین فسفوکیناز(CPK) و آدنوزین تری فسفاتاز(ATPase)- میوزین و میوکیناز
 • کاهش تراکم حجمی میتوکندری
 • افزایش هورمون های تستوسترون – رشد (GH) عامل رشد شبه انسولینی (IGF) و کاتکولامین ها در تمرینات مقاومتی قدرتی

 

سازگاری دیگر از جمله ترکیب بدنی :

 • تغییر جزئی یا بدون تغییر در وزن بدن
 • افزایش توده بدون چربی
 • کاهش توده چربی و درصد چربی بدن

 

نویسنده: سیدحسین نجفی زاده