چکیده مقاله متا آنالیز را با ذکر رفرنس در پایان ترجمه مقاله مطالعه بفرمایید

زمان بندی پروتئین یک استراتژی محبوب غذایی است که برای بهینه سازی پاسخ انطباقی به ورزش طراحی شده است.

این استراتژی شامل مصرف پروتئین در یک جلسه تمرین و در حین انجام تمرین برای تسهیل ترمیم و بازسازی عضلانی و در نتیجه تقویت سازگاری های مربوط به قدرت و هایپرتروفی بعد از ورزش است.

http://زمان مصرف مکمل پروتئین و افزایش حجم و قدرت عضلات

با وجود قابل قبول بودن استراتژی بیولوژیکی، با این حال اثربخشی زمان پروتئین در مطالعات تمرینات شدید کاملاً ترکیب شده است.

بنابراین هدف از این مقاله انجام چند متغیری از آزمایشات کنترل شده تصادفی برای تعیین اینکه آیا زمان پروتئین یک استراتژی مناسب برای افزایش سازگاری های عضلانی پس از ورزش است.

تجزیه و تحلیل قدرت شامل 478 نفر و 96 ES بود که در 41 گروه درمانی یا کنترل و 20 مطالعه قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل هیپرتروفی شامل 525 نفر و 132 ES بود که با 47 گروه درمانی یا کنترل و 23 مطالعه تو در تو قرار گرفت.

یک تجزیه و تحلیل ساده جمع بندی شده از زمان پروتئین بدون کنترل متغیرها ، اثری کوچک تا متوسط ​​بر روی هیپرتروفی عضلات داشت که هیچ تاثیری چشمگیر بر قدرت عضلات نداشت.

در کنترل کامل مدل رگرسیون برای همه متغیرها ، با این حال ، تفاوت معنی داری بین درمان و کنترل قدرت یا هیپرتروفی یافت نشد.

مدل کاهش یافته از نظر قدرت یا هیپرتروفی تفاوت معنی داری با مدل کامل نداشت.

با توجه به هایپرتروفی ، کل پروتئین دریافتی قوی ترین پیش بینی کننده میزان ES بود. این نتایج این اعتقاد راسخ را که زمان مصرف پروتئین در یک جلسه تمرین و نزدیک به آن برای سازگاری های عضلانی بسیار مهم است رد می کنند و نشان می دهد که مصرف پروتئین کافی در ترکیب با تمرین مقاومتی عامل اصلی برای به حداکثر رساندن پروتئین عضله است.

رفرنس :

The effect of protein timing on muscle strength and hypertrophy ; a meta-anaysis

ترجمه : سید حسین نجفی زاده