دویدن و آرتروز زانو

در یک مطالعه جدید نشان داده است که دویدن نه تنها احتمال بروز آرتروز و سائیدگی در مفصل زانو را افزایش نمی دهد، بلکه می تواند به پیشگیری از ان کمک کند.

در این مطالعه محققین از 2600 نفر راجع به انواع فعالیت های بدنی که انجام می دهند یا قبلا انجام می داده اند سوال کردند.

http://فعالیت دویدن و آرتروز زانو

سن متوسط این افراد 64 سال بوده است و از آنها سوال شد که در سنین 12 تا 18 سالگی و 19 تا 34 سالگی و 35 تا 49 سالگی و بعد از 50 سالگی چه فعالیت های بدنی داشته اند.

حدود 29 درصد این افراد پاسخ دادند که در یکی از این محدوده های زمانی علاقه به دویدن داشته اند و فعالیت دویدن را انجام داده اند.

بررسی نشان داد که در کسانی که قبلا فعالیت دویدن را انجام داده اند، صرف نظر از سن، درد های زانو کمتر از افرادی بوده که عادت به دویدن نداشته اند.

این مطالعه همچنین نشان داد که در این افراد علائم و نشانه های سائیدگی و آرتروز کمتر است.

محققین می گویند این مطالعه نشان می دهد که دویدن منظم می تواند موجب نوعی محافظت از زانو در برابر سائیدگی شود.

رفرنس:

European Journal of Applied Physiology