آیا تمرینات هوازی باعث عضله سازی می شود؟

آیا تمرینات هوازی باعث عضله سازی می شود؟

بر خلاف تصور افراد نتایج بیشتر تحقیقات نشان می دهد که تمرین هوازی می تواند باعث رشد عضلات در افراد تمرین نکرده مبتدی شود .

توده عضلانی کسب شده پس از تمرینات هوازی کوتاه مدت 12 هفته ای با تمرینات مقاومتی( کار با وزنه) به طور یکسان گزارش شده است .

در افراد بی تحرک ( تمرین نکرده) که تازه وارد باشگاه می شوند و فعالیت ورزشی را شروع می کنند ،تمرین هوازی می تواند باعث رشد عضلات مخصوصا در تارهای کند انقباض ST  شود .میزان رشد عضلات به سطح بی ورزشکار وابسته است و افراد مسن در مقایسه با افراد جوان رشد عضلانی بیشتری را تجربه میکنند .

برای کسب رشد عضلات به شدت های بیش از 80% HRR  نیاز است .

آنچه که در مورد تمرینات هوازی باید مورد توجه قرار گیرد ( شدت – تکرار – حجم – زمان و شیوه تمرین ) و عوامل دیگر می تواند بهترین تاثیر را برای شما داشته باشد .

اما خیلی از ورزشکاران که دوره بی تمرینی را سپری و با فعالیت های ورزشی سازگاری یافته اند و ورزشکاران پیشرفته، تمرینات هوازی به تنهایی منجر به رشد عضلات در این ورزشکاران نخواهد شد و دچار محدودیت خواهند شد .در واقع شواهد نشان می دهند که تمرینات هوازی مداوم بر روی رشد تارهای عضلانی تند انقباض  FT  تاثیر منفی بر جای می گذارد .

طبق تحقیقات که هایپرتروفی ( رشد عضلانی) ناشی از دو نوع فعالیت ورزشی هوازی ( کاردیو)و مقاومتی ( کار با وزنه ) نشان داده اند 92% و در تمرینات هوازی تاثیر کمتری 27% گزارش شده است .

علاوه بر این افزایش اندازه عضلات ناشی از تمرین هوازی با افزایش ظرفیت تولید نیرو مرتبط نیست، یعنی سازگاری های رشد عضلانی ایجاد شده کاربردی نیست .