آنتروپومتری ، ترکیب بدن و تفاوتهای سوماتوتیپ بازیکنان زن بسکتبال و هندبال

اهداف مطالعه حاضر:

(1) برای تعیین مهارت پیکرسنجی ، ترکیب بدن و سوماتوتیپ بازیکنان زن بسکتبال (B) و هندبال (H)

(2) برای مقایسه میانگین نمرات در بین ورزش ها

(3) برای تشخیص اختلافات احتمالی در رابطه با سطح رقابت.

در مجموع 28 ورزشکار زن که همه اعضای تیم های ملی ایران بودند در مطالعه حاضر شرکت کردند. اقدامات پیکرسنجی مورد نیاز برای محاسبه شاخص های ترکیب بدن و اجزای سوماتوتایپ با توجه به ادبیات ایجاد شده به دست آمد. اگرچه گروه B و H در مشخصات سوماتوتيپ همگن بودند (p<0.05) . خصوصیات سوماتوتایپ تفاوت معنی داری در گروه B و H وجود نداشت (p<0.001).

http://سوماتوتایپ – پیکرسنجی و ترکیب بدنی بسکتبال زن

سوماتوتیپ به عنوان مزواندومورف در گروه B مشخص می شود و سوماتوتیپ ورزشکاران مزواندومورف بود . تفاوت معنی داری در شاخص توده بدنی ، نسبت دور کمر به باسن (WHR) ، وزن چربی ، درصد چربی ، وزن بدون چربی ، WHR و قد ، وزن و ضخامت پوست در سه سر در گروه B و H وجود ندارد. متغیرهای پیکرسنجی و ترکیب بدن بازیکنان نخبه بسکتبال و هندبال یکسان بودند. اما آنها خصوصیات سوماتوتیپ متفاوتی داشتند.

http://ترکیب بدنی-پیکرسنجی و سوماتوتایپ در زنان هندبال

معیارهای انتخاب ، ساعت تمرین و نیازهای فیزیولوژیکی ورزشی خاص در طول بازی می تواند تفاوت های مشاهده شده را توضیح دهد.

این تحقیق توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران خانم ماندانا غلامی و لیلا صباغیان راد صورت گرفت.

نویسنده : سید حسین نجفی زاده