عضله پشتی بزرگ (Latissimus dorsi)

عضلهپهنی که در قسمت پایین پشت قرار دارد و قابل لمس است ،فقط قسمت بالایی آن توسط بخش چهار عضله ذوزنقه پوشیده شده است.

این عضله در حالتی که دست از مفصل شانه قصد حرکت اداکشن داشته باشد و با مقاومتی روبرو شود به خوبی در زیر بغل قابل لمس است.

مبدا عضله :

بخش خلفی تاج خاصره و خاجی ،زوائد خاری مهره های کمری و شش مهره تحتانی ناحیه پشتی و سطح خارجی سه دنده تحتانی قفسه سینه.

انتهای عضله :

انتهای تحتانی کنار داخلی ناودان بین دو برآمدگی استخوان بازو

عمل عضله :

نزدیک کردن – اداکشن (Adduction)

بازکردن – اکستنشن (Extension)

چرخش داخلی استخوان بازو inward rotation))

باز شدن یا – اکستنشن افقی (Horizontal extension)

هایپراکستنشن

پایین کشنده کتف

انتهای این عضله بالاتر ازمبدا عضله قرار دارد ،اکستنسور بسیار قوی میباشد و هم چنین اتصال سر متحرک در ناحیه قدامی بازو به آن موقعیت چرخش دهندگی می دهد.

این عضله در حرکت نزدیک کردن اداکشن استخوان بازو به طور قوی و نیرومندی عمل می کند.

عضله پشتی بزرگ (لت) یکی از مهم ترین عضلات بازکننده استخوان بازو در حرکت کشش از میله بارفیکس است.

منبع : Kinesiologi