عضلا بازکننده (Extensor) مفصل زانو

گروه عضلات چهارسرران شامل

عضله راست رانی (تنها عضله دومفصله این گروه) Rectous femoris
عضله پهن خارجی Vastus latralis
عضله پهن میانی vastus intermedius
عضله پهن داخلی vastus medialis
هرچهار عضله فوق به استخوان درشت نی کشگک متصل می شوند و از طریق وترکشگکی به برجستگی استخوان درشت نی متصل می شوند.به جز عضله پهن میانی که در زیر عضله راست رانی قرار دارد ،بقیه عضلات قابل لمس و مشاهده هستند.
معمولا عضلات چهارسرران ، تقریبا 25 تا 33 درصد از عضلات همسترینگ قوی تر هستند.
همیشه افرادی که عضلات چهارسر ران قوی دارند ، قابلیت پرش بیشتری دارند.
زمانی که کاهش سرعت ورزشکار برای تغییر مسیرحرکت ضروری باشد عضلات چهارسر ران موجب کاهش سرعت حرکت بدن می شوند.
همچنین هنگام پایین آمدن در پرش این عضلات باعث کاهش تدریجی سرعت و در نهایت توقف بدن می شوند.