عضله دوقلو

عضله دوقلوعضله دوقلو: Gastrocnemius

عضله نعلی : Soleus

 

عضله دوقلو(Gastrocnemius) :

عضله ای بزرگ و سطحی است که در ناحیه بخش خلفی ساق پا در زیر زانو به پایین قابل لمس و مشاهده است.

این عضله دارای دوسر ثابت می باشد که به بخش خلفی دوبرجستگی داخلی و خارجی استخوان ران متصل است و سر متحرک این عضله به تاندون آشیل و سطح خلفی استخوان پاشنه متصل است.

عمل عضله : این عضله در فلکشن زانو و پلانتار قلکشن مچ پا عمل می نماید.

مبدا عضله :

سر داخلی : سطح خلفی لقمه داخلی استخوان ران

سرخارجی: سطح خلفی لقمه خارجی استخوان ران

انتهای عضله : از طریق تاندون بسیار قوی آشیل به سطح خلفی استخوان پاشنه متصل می شود.

عصب گیری عضله : عضله دوقلو از عصب درشت نئی (اعصاب اول و دوم خاجی ) عصب گیری می کند.

 

عضله نعلی (soleus)

این عضله در زیر عضله دوقلو قرار دارد و یکی از مهمترین عضلات در عمل پلانتار فلکشن مفصل مچ پا است.

مبدا عضله : سطح خلفی انتهای فوقانی استخوان نازک نئی و دوسوم فوقانی سطح خلفی استخوان درشت نئی است.

انتهای عضله : از طریق تاندون آشیل به سطح خلفی استخوان پاشنه متصل می شود.

عمل عضله : پلانتار فلکشن مچ پا

محل لمس عضله : این عضله را می توان در بخش خارجی عضله ساق پا مشاهده کرد

عصب گیری : عضله نعلی از عصب درشت نئی (اعصاب اول و دوم خاجی) عصب گیری می کند.

تقویت این عضلات در هنگام ایستادن – راه رفتن – دویدن – پریدن پ رقص پا و جهش کردن در ورزشکاران موثر است.

 

سید حسین نجفی زاده