اناتومی رباط زانو

مفصل زانو بزرگ ترین و پیچیده ترین مفصل بدن انسان است.این مفصل اساسا یک مفصل لولایی محسوب می شود.

وظیفه این مفصل تحمل وزن بدن و انتقال است که موجب فشار و کشیدگی قابل ملاحظه ای در مفصل زانو می شود.ترکیب عضلات خم کننده و بازکننده مفصل زانو با رباط های قوی آن موجب استحکام مفصل زانو است.

http://آناتومی و نقش رباط های زانو

این مفصل از چهار رباط تشکیل شده است :

1- رباط قدامی ACL

2- رباط خلفی PCL

3- رباط خارجی(جانبی) LCL

4- رباط داخلی (جانبی) MCL

رباط ACL از رباط های خیلی مهم مفصل زانو است، این رباط بیشترین آسیب را نسبت به رباط های دیگر دارد.ضربات شدید و اعمال نیروی بیش از حد به طور عرضی بر روی مفصل زانو زمانی که وزن بدن روی پاها است موجب ایجاد جابجایی در استخوان ران یا درشت نی شده در نتیجه باعث پارگی یا آسیب در رباط ها مخصوصا رباط ACL می شود.

عمل رباط ACL حفظ ثبات و پایداری بخش قدامی (جلویی) و خلفی(پشتی) و همچنین برای ثبات و پایداری چرخش مفصل زانو مهم و حیاتی است.

رباط خلفی زانو یا PCL است که کمتر دچار آسیب می شود و معمولا بر اثر تماس مستقیم با سطح زمین بازی و یا برخورد شدید با حریف ایجاد می شود.

رباط جانبی داخلی درشت نئی MCL است از طریق ایجاد مقاومت در مقابل نیروهایی که موجب حرکت استخوان درشت نی به طرف خارج می شوند و یا به وسیله جلوگیری از حرکت دور شدن در این مفصل موجب استحکام ،پایداری و ایجاد ثبات بخش داخلی مفصل زانو می شود.

آسیب در این رباط در ورزش های تماسی یا برخوردی رایج است.

رباط خارجی جانبی LCL که استخوان نازک نی و ران را به هم متصل می کند.

منبع : اصول حرکت شناسی ساختاری

گردآورنده : سید حسین نجفی زاده